Seasons Greetings


SeaCart 26 upwind in +30 knots TWS & 3–4m waves.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! The SeaCart 26 OD trimaran continue to make way around the world especially when the breeze is up. By winning the Caribbean regatta Voile de Saint Barth 2014 she prove she’s up for a tough beating and have the over all capacity to finish on top of the scoreboard. With that said we wish you a successful 2015 and we look forward to welcome you into the SeaCart community!

The SeaCart Team

Categories: News
Dec
18

SeaCart 26 No.6 is for Sale

The excellent fine racing machine No 6 is seriously for sale. Located at a road trailer on Saint Martin just hours away to enter the racing season 2014–2015. Having all available covers on, condition like new. Contact Calle Hennix / calle.hennix@oceanlakemarine.com

Downwind video from the boat – Click here!

The SeaCart 26 Team

Categories: News
Oct
08

202 Boat’s at Hyundai Cup in Nynäshamn

August 30 the now famous Hyundai Cup was held outside Nynäshamn. 1912 Nynäshamn was the Olympic sailing arena so the sailing conditions here at the archipelago outskirt is well known to be fantastic. The wind supposed to build during the day and it sure did but later than expected. Finally after the article pictures was taken ‘‘Thanks Search Magazine’’ a 12 knot sea breeze built on the outer part of the now shortened race track. The race format is a hunt start where the fastest boats start latest. First to finish win – a CAR. Sad this price only apply on monohulls.

We did our best to hold our light wind boat speed as high as possible through clever navigation during the first part of the race. Eventually the SeaCart 30 did make her way through the field and passed us ’’we love to have 3 meter more mast height in the super light’’ and finished first in the multihull class. We came in second so sailing wize it was all good. We know we can do better in 12 knots and up breeze so we have to wait for fair SeaCart 26 winds at the 2015 edition. The price giving and the extended party is at season height here in Nynäshamn and ‘‘for some teams’’ the sole reason to give Hyundai Cup a go.

Link to the race.

The SeaCart 26 Team

Categories: Articles, News
Sep
02

Downwind in 3m Swell

This video is for the high rollers out there. Enjoy fantastic surfs in the Caribbean during the Les Voiles de Saint Barth 2014 onboard the SeaCart 26 trimaran – ‘‘winner of it’s class’’. Yes, the upwind legs was kind of wet :)

Click here or on the picture to check it out.

The SeaCart 26 Team

Categories: News, Videos
Jun
22

4 Time Winner Faerder Fruen


The 2009 crew; Calle Hennix, Sven Lagerberg, Ole Christian Vordahl, Henrik Dillman.

Down the memory lane. There are not just empty words behind our statement that the SeaCart 26 is built upon a long racing pedigree within the company. Before the SeaCart 26 trimaran Oceanlake Marine launched the offshore approved full carbon SeaCart 30 GP (2005). The SC30 GP started a new era of sucessful racing that’s still ongoing*. The SeaCart 26 has also proven to be a rock steady companion in rougher conditions like we have experienced in Brittany, Cowes Week and recently during the Heineken Regatta and Les Voiles de St. Barth (where we finished on top of the podium). Today we travel along the memory lane and visit the largest ‘‘offshore’’ race in Scandinavia ‘‘Faerder Seilasen’’ collecting 1,000–1,200 boat’s each year. Enjoy the notes after the race back then.

The Norwegian SeaCart 30 GP ”Flying Camilla” became historic for the second time. Last year (2008) she was the first boat ever to finish first 3 years in a row. So the 2009 win secure the record will stand at least until 2014. For the second year the Danish SeaCart 30 GP ”Creme Fraese” finish second. The Faerder Fruen trophy is one the most beautiful sailing price in the sailing history. Publish date: 2009.06.16


The trophy all crews like to fly. Here for the still standing 4th time in a row record.

*The SeaCart 30 GP ‘‘Morticha’’ won the Australian Multihull Nationals 2013.

Link to the not so updated SeaCart 30 site, Click here!

Link to Faerder Seilasen, 2014 edition. Click here!

Categories: Articles, News, Press Releases
May
10

Search Magazine 2nd Chronicle 2014


Calle has been a contributor in the best sailing Magazine in Scandinavia since 2012.

Google translate english below.

Ni som läser Search känner till att vi rullade in en SeaCart 26 trimaran i en 40 fots container med poste restante St. Maarten. Som njutningskappseglare är det svårt att slå förhållandena i Västindien och Heineken Regattan erbjuder 27 grader ’’plus’’ i luft och vatten, 18–36 knop vind i princip varje dag, platt vatten bakom öar och 2–3m brytande sjö vid uppgrundningar där Atlanten tar vid. Här får man intensiva kryssupplevelser; helt plötsligt befinner sig hela båten i luften och landar längst ner i vågdalen för att sedan klättra upp på nästa vägg. Här ligger man och bränner i 20+ knop fart i för flerskrov alltid lika intressanta 110–130 grader infallsvinkel på vinden (true wind angle) i jättevågor. Ska jag lova eller falla? Besluten måste fattas direkt och intuitivt.

Det gäller att ha en tuff båt som kan ta brutal misshandel våg efter våg, dag efter dag utan att gå sönder. Har man det, och tycker det är okej att vara blöt några timmar, är det här så nära paradiset man kan komma. Fördelen med flerskrov när man seglar 20–40nm navigationsbanor är hög fart. För att segla snabbare måste man segla motsvarande TP52 och ha en budget (för ett race) som närmar sig ett inköp av en SeaCart 26, ’’food for thought’’. Farten gör att du får segla sköna distansbanor under några intensiva timmar och komma iland i god tid för en sen lunch och sköna bad. Du får tid att umgås och uppleva kulturen – något som inte bara uppskattas av oss långväga besökare. Hanteringsmässigt fick vår lilla tremannabesättning en intensiv seglingsupplevelse och många fantastiska minnen. Resultatmässigt speglade vårt mätetal inte verkligheten så ansvariga håller på med justeringar inför nästa regatta. Med två Fortressankare i aluminium kunde vi sova gott på nätterna. Det större ankaret tar kraften från vinden (vi ankrar med aktern mot vinden), det mindre i stäven förhindrar att båten seglar omkring och vrider loss det stora.

Det slog mig häromdagen att formatet på många utlandsregattor jag besökt är väldigt sympatiskt organiserat. Tävlings-, charter- och cruisingbåtar är inbjudna, enskrov som flerskrov. Man seglar längre navigeringsbanor runt fasta objekt och ett fåtal utlagda bojar. Ett race per dag som sträcker sig mellan 16–40nm. Man kör två startområden; ett för racingbåtar (enskrov och flerskrov) och ett för charterklasser ’’cruising utan spinnaker’’ (enskrov och flerskrov). Racingklasser seglar längre banor än charterklasserna så separationen sker naturligt. Antalet seglingsdagar varierar mellan tre till sex och man utgår oftast från samma ort alternativt olika orter på samma ö. Oavsett nivå på seglarna och ekipagen finns det en klass att delta i. Toppensmart då tävlingen maximerar antalet anmälda båtar och besättningar. Sponsormotivationen ökar och organisationen får en minimal ban-, start- och resultathantering.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, Voiles de st Barth är några exempel. Kanske ett regattaformat vi kan lansera här hemma? Vi gör det i princip redan med Lidingö runt, Tjörn runt, Ornö runt och Gotland runt. Mytomspunna Archipalago raid var ett galet race med kluriga navigeringsbanor. 2008 körde vi med hjälp av KSSS en blandning av banrace och coastal navigational racing under ’’SeaCart 30 Race Week’’. Det blev en braksuccé. Marknadsföring av en ort genom en kappsegling kan bevisligen ge fina intäktsströmmar. Heineken har sponsrat regattan i 34 år och anser helt klart att deras engagemang ger toppenbra ROI (return of investment). Ortens företag och invånare står bakom för att locka fler turister och seglare som i sin tur genererar intäkter till den gemensamma ekonomin. Kanske något vi borde utveckla mer på hemmaplan? Mer om racen i Västindien framöver.

Download chronicle pdf – Click here.

Google Translate to English (Not close to perfect :-);
Those of you who read Search knows that we rolled a SeaCart 26 trimaran into a 40 foot container with poste restante St. Maarten. As pleasure sailor it’s hard to beat the features of the Caribbean and the Heineken Regatta. It offers you 27 degrees ‘‘plus’’ in air and water, 18–36 knots breeze practically every day, flat water behind islands and 2–3m swell at the shoals where the Atlantic takes over. Here you get intense cross experiences; suddenly you find yourself and the whole boat in the air and lands at the bottom of the wave and then climb up the next. Here you burn around in 20+ knots speed in for a multihull always interesting 110–130 degree angle of incidence of the wind (true wind angle) in giant waves. Should I head up or steer lower? Decisions must be directly and intuitive.

You have to have a tough boat that can take brutal beatings wave after wave, day after day without going broke. If you have it, and think it’s okay to be soaked for a few hours, this is as close to paradise as you can get . The advantage of multi- hull when sailing 20–40nm navigation courses is high speed. To fly faster you have to sail corresponding TP52 and have a budget ( for a race ) that approaches a purchase of a SeaCart 26, ‘‘food for thought’’. The speed means you get to sail comfortable distance courses for a few intense hours and come ashore in time for a late lunch and bathing. You get time to hang out and experience the culture – something that is not only appreciated by us visitors from afar. Handling -wise, got our little three-man crew of an intense sailing experience and many great memories. In terms of results mirrored our metrics not reality so liable doing adjustments for the next regatta. With two Fortress Anchors Aluminum we could sleep well at nights. The major anchor takes the force of the wind (we anchor stern to the wind) , the smaller the bow prevents the boat sails around and turn it loose big.

It struck me the other day that the format of many international regattas I have visited are very sympathetic organized. Racing , charter and cruising yachts are invited, Monohull as multihull. Sailing anymore navigation paths around fixed objects and a few outsourced buoys. A race per day ranging between 16–40nm . Man running two starting areas; one for racing boats (Monohull and multihull) and a charter classes ‘‘cruising without spinnaker’’ (Monohull and multihull). Racing Classes sail longer courses than charter classes so separation occurs naturally. The number of sailing days varies from three to six, and it often starts from the same locality or alternatively different locations on the same island Whatever the level of sailors and crews, there is a class to participate in. Top Smart when the competition maximizes the number of registered boats and crews. Sponsor motivation increases and the organization receives a minimal track, start and result handling.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, the Voiles de st Barth are some examples. Maybe a regatta format we can launch this at home? We do it basically already with Lidingö around, Tjorn around , Ornö around and around Gotland. Mythical Archipalago raid was a crazy race with tricky navigation paths. 2008 we drove through KSSS a mixture of banrace and coastal navigational racing under ‘‘SeaCart 30 Race Week’’. It became a smash hit. Marketing the city through a race can demonstrably provide great revenue streams. Heineken has sponsored the regatta for 34 years and clearly considers their involvement adds hype ROI (return of investment). Overview businesses and residents stand behind to attract more tourists and sailors who in turn generate revenue for the common economy. Maybe something we should develop more at home? More about the race in the Caribbean in the next chronicle.

//Calle Hennix

SEARCH MAGAZINE #2 2014 / Link to Search Magazine

Categories: Articles, News, Press Releases
May
08

Video Les Voiles de St. Barth

Video and pictures from a fantastic racing week. Two light wind days and two strong day wich made us use a reef in our main sail (quite unusual). It was a pleasure to race at St. Barth and finish on top of the scoring board in our class was the perfect topping of the cake. See you again!

Check out the video by clicking on the picture or here

Click here for more Caribbean SeaCart 26 video’s

The SeaCart Racing Team

Categories: Articles, News, Videos
Apr
28

Les Voiles de St. Barth 2014

The SeaCart 26 finishes on top! Les Voiles de Saint Barth 2014 (April 15–19) was held in much stronger conditions than the Heineken Regatta. St. Barth is a smaller island and therefore more exposed to the Atlantic waves rolling in. During the second half of the regatta the wind came up strongley. But even though we have the smallest boat in the fleet, our litte rocket ship proved she can handle rough conditions in a good manner. The SC26 showed us once again she is a trustworthy companion in waves building above 3 meters. The Voile is one of those regattas you should really consider. It’s well organised, has 30 possible tracks, and they provide professional and happy support from sponsors and all the regatta staff.

Race notes from the week:

Race day 1. Light to light medium wind. Les Voiles de St Barth, 5th edition, deliver exellent conditions. A bit to light for us giving us plenty of Code 0 sailing. 5 hours and a 30NM later on high concentration, +Ahlgrens bilar (swedish candy), got us where we like to be – On top of the scoring board. A Good start for the team.

Race day 2. Big rain squalls delayed our start 1,5 hour. After a long day having plenty of gear changes and sometime frustrating decisions (take the loss now), new rain squalls delivering 30 knots of wind, we got a fantastic finish doing 20+ knots, flying two hulls, over the finish line. Only three seconds after 9 ft longer CAN cat (who by the way missed the first top mark). So all good on the little pocket rocket ship. Today, Thursday, is a lay day and for us a small TLC day, meaning checking the sailing system and cleaning the hulls. Big wind expected for tomorrow racing.

Big wind Race Day 3. Broken masts, boats over the side, waves you dont like your grandmother to experience. Abandon race at first, in for a coffe, then out again for a 16NM race. Champagne conditions!

Tough last day for us. The whole race we had no flow, very tough getting a free lane because of the waves and traffic from other classes. It was a long and hard day on the water. On the other hand we ‘‘Vikinged Up’’ and added sisu (finish gut) carried on dispite our missfortune securing first place in the regatta – So in the end all good on the little SeaCart 26 trimaran.


Reef in the main. That’s not a common sail set for us.


Close rock roundings every day. The closer the better :)


Rough 2–3m waves make the upwind life onboard interesting.


Copyright 2014 Philip Plisson


Copyright 2014 Philip Plisson


Copyright the LVdSB organization


Prepping for start


Race day 2 medium to light wind.


Good looking crew.


We got the Gennaker sheet tangled up in the Code 0. No good if you have to tack!


Special delivery on it’s way – if they can catch us!


The always happy shore crew made a fantastic delivery. We like!


Voila, thats the Churchill way. Cooled, free and best quality.


Indeed a good finish of a fantastic regatta.


Plenty of TP 52 and alike love the racing at the Voile.


Price giving 2014 in Gustavia.

You find all Les Voiles de St. Barth information here.

Link to more information on the SeaCart 26 Facebook page

Click here to check out a few supercool Caribbean SeaCart 26 video’s

The SeaCart Racing Crew

Apr
24

First SeaCart 26 in Norway

A bright April morning we went west to launch a newly striped SeaCart 26 trimaran. Here’s the picture story in reversed direction from floating sail test in Oslo to striping in the work shed outside Stockholm, Sweden. We look forward to post updates from training and racing sessions. Until then enjoy this!

Don’t miss the mighty useful SeaCart 26  Tips & Tricks page at Pinterest – Click here!


Nice docking space at the KNS dinghy plant.


Just a small push and she’s afloat.


Removing the last straps around the main hull.


Both sides out. Furling lines getting in place. Covers already removed. Looking good!


Mast in place and one side is folded out. Take up 30–40 cm on the shroud to get her leveled.

A-Frame in place, mast goes up.


Ready for the road.


Checking the straps.


All looking good on deck. Covers do their job perfect.


Graphic waves in place.


Flag and number now on the floats.


Inside float graphic.


Outside float graphic.


Those guys know how to do bend the corners.

High concentration is the only way to get this right.

The SeaCart Team

Categories: Articles, Build Update, News
Apr
10

Heineken Regatta 2014


Team All Stars; Calle, Gilla, Walle. All nicknames end with an ‘‘e’’ or ‘‘a’’ in Sweden!

The famous 34th Heineken Regatta (March 6–9) at Saint Martin in the Caribbean was of course a hilarious experience. Sailing both in the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean make the conditions and wave state mighty shifting. This is interesting and make sure you get plenty of gear changes in each race. The courses are coastal navigational around boyes and islands so you better have your navigational skills in place when travelling in +20 knots gettin fire hoosed every second wave. We used our strong wind sails ie smaller main and gennaker, because it’s normally windy sailing over here. We sailed a very good regatta making few mistakes but unfortunately the rating was out of bound for us during this regatta (at Les Voiles de St. Barth the rating reflected the reality a lot better) – We rated higher than the 60 ft Gunboats and almost as high as the winner, a 40 ft racing cat ‘‘Soma’’. Soma sailed a solid regatta so they deserve the top spot regardless the rating issues. Well done! Below pictures and link’s to videos as well.


The Yacht Club by the bridge. Two times a day there will be a glamorous bridge opening show!


That’s a nice start by the SeaCart 26 / Check video > Click on the picture!


Rain squalls give you goose bumps when your left in the wake.


The Code 0 is a fine weapon in the light stuff, but you need some wind to make a sail work!


Walle cleaning up the salt-getto – Rain rinse the boat in a minute – We like!


Low and slow (Melges motto) is the way to stay in touch sailing under the rating rule.


Howling South East 120 deg. TWA outside Orient Beach, Saint Maarten. Mighty swells here!


The little bugger, SeaCart 26, love Power Reaching. No brake down’s here – Just power on!


When bearing off we thought the Gennaker was a go. We didn’t do the math right :)


Wahoo! +23 knots feels like flying – Pretty cool sailing in this part of the world.

Click here to check out the 35th Heineken Regatta News / March 5–8 2015

Click here for more SeaCart 26 video’s

You bet our objective is to sail the Heineken Regatta again!

The SeaCart Racing Team

Categories: Articles, News, Videos
Mar
22