4 Time Winner Faerder Fruen


The 2009 crew; Calle Hennix, Sven Lagerberg, Ole Christian Vordahl, Henrik Dillman.

Down the memory lane. There are not just empty words behind our statement that the SeaCart 26 is built upon a long racing pedigree within the company. Before the SeaCart 26 trimaran Oceanlake Marine launched the offshore approved full carbon SeaCart 30 GP (2005). The SC30 GP started a new era of sucessful racing that’s still ongoing*. The SeaCart 26 has also proven to be a rock steady companion in rougher conditions like we have experienced in Brittany, Cowes Week and recently during the Heineken Regatta and Les Voiles de St. Barth (where we finished on top of the podium). Today we travel along the memory lane and visit the largest ‘‘offshore’’ race in Scandinavia ‘‘Faerder Seilasen’’ collecting 1,000–1,200 boat’s each year. Enjoy the notes after the race back then.

The Norwegian SeaCart 30 GP ”Flying Camilla” became historic for the second time. Last year (2008) she was the first boat ever to finish first 3 years in a row. So the 2009 win secure the record will stand at least until 2014. For the second year the Danish SeaCart 30 GP ”Creme Fraese” finish second. The Faerder Fruen trophy is one the most beautiful sailing price in the sailing history. Publish date: 2009.06.16


The trophy all crews like to fly. Here for the still standing 4th time in a row record.

*The SeaCart 30 GP ‘‘Morticha’’ won the Australian Multihull Nationals 2013.

Link to the not so updated SeaCart 30 site, Click here!

Link to Faerder Seilasen, 2014 edition. Click here!

Categories: Articles, News, Press Releases
May
10

Search Magazine 2nd Chronicle 2014


Calle has been a contributor in the best sailing Magazine in Scandinavia since 2012.

Google translate english below.

Ni som läser Search känner till att vi rullade in en SeaCart 26 trimaran i en 40 fots container med poste restante St. Maarten. Som njutningskappseglare är det svårt att slå förhållandena i Västindien och Heineken Regattan erbjuder 27 grader ’’plus’’ i luft och vatten, 18–36 knop vind i princip varje dag, platt vatten bakom öar och 2–3m brytande sjö vid uppgrundningar där Atlanten tar vid. Här får man intensiva kryssupplevelser; helt plötsligt befinner sig hela båten i luften och landar längst ner i vågdalen för att sedan klättra upp på nästa vägg. Här ligger man och bränner i 20+ knop fart i för flerskrov alltid lika intressanta 110–130 grader infallsvinkel på vinden (true wind angle) i jättevågor. Ska jag lova eller falla? Besluten måste fattas direkt och intuitivt.

Det gäller att ha en tuff båt som kan ta brutal misshandel våg efter våg, dag efter dag utan att gå sönder. Har man det, och tycker det är okej att vara blöt några timmar, är det här så nära paradiset man kan komma. Fördelen med flerskrov när man seglar 20–40nm navigationsbanor är hög fart. För att segla snabbare måste man segla motsvarande TP52 och ha en budget (för ett race) som närmar sig ett inköp av en SeaCart 26, ’’food for thought’’. Farten gör att du får segla sköna distansbanor under några intensiva timmar och komma iland i god tid för en sen lunch och sköna bad. Du får tid att umgås och uppleva kulturen – något som inte bara uppskattas av oss långväga besökare. Hanteringsmässigt fick vår lilla tremannabesättning en intensiv seglingsupplevelse och många fantastiska minnen. Resultatmässigt speglade vårt mätetal inte verkligheten så ansvariga håller på med justeringar inför nästa regatta. Med två Fortressankare i aluminium kunde vi sova gott på nätterna. Det större ankaret tar kraften från vinden (vi ankrar med aktern mot vinden), det mindre i stäven förhindrar att båten seglar omkring och vrider loss det stora.

Det slog mig häromdagen att formatet på många utlandsregattor jag besökt är väldigt sympatiskt organiserat. Tävlings-, charter- och cruisingbåtar är inbjudna, enskrov som flerskrov. Man seglar längre navigeringsbanor runt fasta objekt och ett fåtal utlagda bojar. Ett race per dag som sträcker sig mellan 16–40nm. Man kör två startområden; ett för racingbåtar (enskrov och flerskrov) och ett för charterklasser ’’cruising utan spinnaker’’ (enskrov och flerskrov). Racingklasser seglar längre banor än charterklasserna så separationen sker naturligt. Antalet seglingsdagar varierar mellan tre till sex och man utgår oftast från samma ort alternativt olika orter på samma ö. Oavsett nivå på seglarna och ekipagen finns det en klass att delta i. Toppensmart då tävlingen maximerar antalet anmälda båtar och besättningar. Sponsormotivationen ökar och organisationen får en minimal ban-, start- och resultathantering.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, Voiles de st Barth är några exempel. Kanske ett regattaformat vi kan lansera här hemma? Vi gör det i princip redan med Lidingö runt, Tjörn runt, Ornö runt och Gotland runt. Mytomspunna Archipalago raid var ett galet race med kluriga navigeringsbanor. 2008 körde vi med hjälp av KSSS en blandning av banrace och coastal navigational racing under ’’SeaCart 30 Race Week’’. Det blev en braksuccé. Marknadsföring av en ort genom en kappsegling kan bevisligen ge fina intäktsströmmar. Heineken har sponsrat regattan i 34 år och anser helt klart att deras engagemang ger toppenbra ROI (return of investment). Ortens företag och invånare står bakom för att locka fler turister och seglare som i sin tur genererar intäkter till den gemensamma ekonomin. Kanske något vi borde utveckla mer på hemmaplan? Mer om racen i Västindien framöver.

Download chronicle pdf – Click here.

Google Translate to English (Not close to perfect :-);
Those of you who read Search knows that we rolled a SeaCart 26 trimaran into a 40 foot container with poste restante St. Maarten. As pleasure sailor it’s hard to beat the features of the Caribbean and the Heineken Regatta. It offers you 27 degrees ‘‘plus’’ in air and water, 18–36 knots breeze practically every day, flat water behind islands and 2–3m swell at the shoals where the Atlantic takes over. Here you get intense cross experiences; suddenly you find yourself and the whole boat in the air and lands at the bottom of the wave and then climb up the next. Here you burn around in 20+ knots speed in for a multihull always interesting 110–130 degree angle of incidence of the wind (true wind angle) in giant waves. Should I head up or steer lower? Decisions must be directly and intuitive.

You have to have a tough boat that can take brutal beatings wave after wave, day after day without going broke. If you have it, and think it’s okay to be soaked for a few hours, this is as close to paradise as you can get . The advantage of multi- hull when sailing 20–40nm navigation courses is high speed. To fly faster you have to sail corresponding TP52 and have a budget ( for a race ) that approaches a purchase of a SeaCart 26, ‘‘food for thought’’. The speed means you get to sail comfortable distance courses for a few intense hours and come ashore in time for a late lunch and bathing. You get time to hang out and experience the culture – something that is not only appreciated by us visitors from afar. Handling -wise, got our little three-man crew of an intense sailing experience and many great memories. In terms of results mirrored our metrics not reality so liable doing adjustments for the next regatta. With two Fortress Anchors Aluminum we could sleep well at nights. The major anchor takes the force of the wind (we anchor stern to the wind) , the smaller the bow prevents the boat sails around and turn it loose big.

It struck me the other day that the format of many international regattas I have visited are very sympathetic organized. Racing , charter and cruising yachts are invited, Monohull as multihull. Sailing anymore navigation paths around fixed objects and a few outsourced buoys. A race per day ranging between 16–40nm . Man running two starting areas; one for racing boats (Monohull and multihull) and a charter classes ‘‘cruising without spinnaker’’ (Monohull and multihull). Racing Classes sail longer courses than charter classes so separation occurs naturally. The number of sailing days varies from three to six, and it often starts from the same locality or alternatively different locations on the same island Whatever the level of sailors and crews, there is a class to participate in. Top Smart when the competition maximizes the number of registered boats and crews. Sponsor motivation increases and the organization receives a minimal track, start and result handling.

Cowes Week, Heineken Regatta, Antigua Sail Week, the Voiles de st Barth are some examples. Maybe a regatta format we can launch this at home? We do it basically already with Lidingö around, Tjorn around , Ornö around and around Gotland. Mythical Archipalago raid was a crazy race with tricky navigation paths. 2008 we drove through KSSS a mixture of banrace and coastal navigational racing under ‘‘SeaCart 30 Race Week’’. It became a smash hit. Marketing the city through a race can demonstrably provide great revenue streams. Heineken has sponsored the regatta for 34 years and clearly considers their involvement adds hype ROI (return of investment). Overview businesses and residents stand behind to attract more tourists and sailors who in turn generate revenue for the common economy. Maybe something we should develop more at home? More about the race in the Caribbean in the next chronicle.

//Calle Hennix

SEARCH MAGAZINE #2 2014 / Link to Search Magazine

Categories: Articles, News, Press Releases
May
08

Les Voiles de St. Barth 2014

The SeaCart 26 finishes on top! Les Voiles de Saint Barth 2014 (April 15–19) was held in much stronger conditions than the Heineken Regatta. St. Barth is a smaller island and therefore more exposed to the Atlantic waves rolling in. During the second half of the regatta the wind came up strongley. But even though we have the smallest boat in the fleet, our litte rocket ship proved she can handle rough conditions in a good manner. The SC26 showed us once again she is a trustworthy companion in waves building above 3 meters. The Voile is one of those regattas you should really consider. It’s well organised, has 30 possible tracks, and they provide professional and happy support from sponsors and all the regatta staff.

Race notes from the week:

Race day 1. Light to light medium wind. Les Voiles de St Barth, 5th edition, deliver exellent conditions. A bit to light for us giving us plenty of Code 0 sailing. 5 hours and a 30NM later on high concentration, +Ahlgrens bilar (swedish candy), got us where we like to be – On top of the scoring board. A Good start for the team.

Race day 2. Big rain squalls delayed our start 1,5 hour. After a long day having plenty of gear changes and sometime frustrating decisions (take the loss now), new rain squalls delivering 30 knots of wind, we got a fantastic finish doing 20+ knots, flying two hulls, over the finish line. Only three seconds after 9 ft longer CAN cat (who by the way missed the first top mark). So all good on the little pocket rocket ship. Today, Thursday, is a lay day and for us a small TLC day, meaning checking the sailing system and cleaning the hulls. Big wind expected for tomorrow racing.

Big wind Race Day 3. Broken masts, boats over the side, waves you dont like your grandmother to experience. Abandon race at first, in for a coffe, then out again for a 16NM race. Champagne conditions!

Tough last day for us. The whole race we had no flow, very tough getting a free lane because of the waves and traffic from other classes. It was a long and hard day on the water. On the other hand we ‘‘Vikinged Up’’ and added sisu (finish gut) carried on dispite our missfortune securing first place in the regatta – So in the end all good on the little SeaCart 26 trimaran.


Reef in the main. That’s not a common sail set for us.


Close rock roundings every day. The closer the better :)


Rough 2–3m waves make the upwind life onboard interesting.


Copyright 2014 Philip Plisson


Copyright 2014 Philip Plisson


Copyright the LVdSB organization


Prepping for start


Race day 2 medium to light wind.


Good looking crew.


We got the Gennaker sheet tangled up in the Code 0. No good if you have to tack!


Special delivery on it’s way – if they can catch us!


The always happy shore crew made a fantastic delivery. We like!


Voila, thats the Churchill way. Cooled, free and best quality.


Indeed a good finish of a fantastic regatta.


Plenty of TP 52 and alike love the racing at the Voile.


Price giving 2014 in Gustavia.

You find all Les Voiles de St. Barth information here.

Link to more information on the SeaCart 26 Facebook page

Click here to check out a few supercool Caribbean SeaCart 26 video’s

The SeaCart Racing Crew

Apr
24

SeaCart 26 Multi Cup 2014


Click on the picture to see the 2013 Ad in a new window

If you want to promote your business and maximize media impact, consider this fact: Having your own team racing on the five month long SeaCart 26 Multi Cup, costs about the same as one full-page insert in a Swedish morning paper.

Of course there are many ways to reach your target groups but if your branding strategy includes entertaining clients, leads, employees and future employees in a sporty environment we definitely have a fresh and exclusive platform that stands out on the market. It might be a secret but the industry prospect sailing to be one of the most cost effective sponsor platforms there is as it’s operates within an emerging market. The good news is that you get more bang for the buck in sailing – you have to spend less to differ and stand out. 

Media includes TV shows from top venues in Sweden as well as ProAm days at each Grand Prix. Running over a five-month period make sure there is plenty of time to plan and execute you plans to maximize the investment outcome. The platform have all the ingredients to provide Racing Teams, Partners and Sponsors with powerful tools to fulfill their ROI expectations. In all we stand out as one of the finest and cost effective turnkey sailing series in Scandinavia.

SeaCart 26 (SC26) Multi Cup (MC) 2014 Schedule
MC GP 1 . SC26 T1 . Lidingö Runt . May 10–11
MC GP 2 . SC26 T2 . Ornö Runt . May 24
MC GP 3 . SC26 R1 . Sandhamn Open . June 6–8
……………SC26 R2 . Big Boat Cup . June 14
MC GP 4 . Midnight Sun Raid, Luleå . July 3–5
MC GP 5 . SC26 R3 . MultiCup Revenge . August  29–31
MC GP 6 . Nynäshamn GP . September 12–14
MC GP 7 . SC26 R4 . Stockholm Sailing Grand Prix . September 19–21
Point system on evaluation / T= Tune Up / R = Race / Schedule may be adjusted / Rev. April 7

The SeaCart 26 Multi Cup 2014
Multi Cup 2014 consists of seven GP’s. The points from the four best races is calculated for the total result in the SeaCart 26 class. GP 7 (SC26 R4) is a must do GP. The day prior to all events is open for ProAm sailing. Multi Cup 2014 information folder you find here, ready to be downloaded!

Now it’s time to get involved! Build your own racing team or sponsor a team. Contact Calle Hennix at Oceanlake Marine AB. Phone +46 (0)70 742 84 66 or email

Get more information about the Multi Cup opportunities. Contact Klabbe Nylöf at Whyshore Event & Marketing. Phone +46 (0)703 347 24 46 or email

Proof of concept; See what sailors, partners and media have to say about the Multi Cup 2012 edition – Click here to read online

Categories: Articles, News, Press Releases
Feb
14

Season’s Greetings 2013

2014 will be an exciting year as the SeaCart 26 OD Multi Cup take place for the third year. The Multi Cup is open for national and international teams looking for an One Design Cup having tight Grand Prix races at fantastic sailing venues in Sweden. With that said we wish you a successful 2014 and we look forward to welcome you into the SeaCart community!

Link to the SeaCart 26 Multi Cup Facebook Page

The SeaCart 26 Team

Categories: News, Press Releases
Dec
19

SC26 at the Kings Cup 2013

Onboard ‘‘Sweet Chariot’’ – The first pimped SeaCart 26 trimaran having a 2m longer mast. The standard jib (forstay) was removed in favour of a dyneema forstay around the prodder (bowsprit). Larger Jib and Code 0 on halyard lock and a furler at the bottom. Achieved better performance, especially  upwind, under 10 knots TWS. The Kings Cup is Asias largest and oldest regatta having a fine mix between sailing and shore activities. Wind is normally lower than 10 knots (hot 30 degree warm wind pressure) in average so the trend is to rule optimize and special built boats for those conditions (cats having high dog houses are in favour under OMR).


The mighty superlight supercat in the background rate lower than the SeaCart 26.


Plenty of good starts & rounding first at the upwind mark was not enough to beat the supercats.

The SeaCart Team

Categories: Articles, News, Press Releases
Dec
08

Multi Cup Prize Giving Party 2013

The 2013 prize giving took place at the Whyshore HQ in Stockholm during the big racing season wrap up party. DJ, free drinks, light food got sailors and partners into a fantastic mode. A top of the line Sjöö Sandström clock was given to the winning team. For sure one of the finest prize on the Scandinavian sailing arena, Thank’s S&S! 2013 will be remembered as the light wind season but never the less a season having five competetive boats on the starting line fighting hard for the top spot. Having a blend of tight city and coastal navigational racing, that’s easy to reach, make sailors, partners and sponsors asking for more.

We have seen a wide spread of talent amongst the crew’s having Volvo Ocean Race, Whitbread Round the World, Americas Cup, Olympic and good one design sailors represented. We can see why racing an easy to handle state of the art multihull is interesting; It’s a new fast ball game for monohull sailors, like sailing version 2.0. A good sign for future is the wide spread of age having 16 to 60+ represented. Now the winter push darkness upon us in Scandinavia and we look forward to present the 2014 Multi Cup race calendar asap so we can plan our 2014 season. To quote an old sailing champ; ‘‘The older I get the faster I like to sail’’ // Paul Elvström. It’s not to late to join the class. Welcome!

Below a few pictures to embrace the 2013 season. Enjoy!

Categories: News, Press Releases
Nov
22

Multi Cup 2014 Boat Offer!

Get your hands on one of our demo boats or a new boat for a super nice price. In addition you have to compete in the Multi Cup 2014. But that’s what you want anyway, right! Multi Cup 2014 Schedule will be posted in due time right here.

Link to Swedish high resulution pdf – Click here

If you like to know more send us an email today.

Don’t miss out on this special deal!

The SeaCart Team

Categories: News, Press Releases
Oct
20

Seven Musts Before Retirement


Cowes Week, UK, 2011 © Rick Tomlinson

SeaCart creator, Calle Hennix, talks about his passion for the best regattas around the world.

The SeaCart 26 is not only for tight exhilarating One Design racing around the cans. One important strategic key feature is that the boat is an exciting adventure platform for experience regattas and races around the world. I have a long background on the offshore scene including the Whitbread Around The World Race 89–90. I have always stressed that quality and toughness are the most important features on the SeaCart 26 design, rather than building it as light as possible so you may fly hulls in super light winds. The boat had to be able to cope with rough Atlantic swell or in 30 knots on the Solent with four knots of tide running against you. The feel you get when sailing a multihull in those conditions under control is a real experience of fantastic, pure sailing.

With ownership of a SeaCart 26 a large number of regattas open up around the world. From my own sailing having travelled the world and experienced great coastal races and fantastic regattas the thing that stands out the most is that visiting new countries really opens your eyes to new cultures, food and lifestyles and much more. But beyond that, it’s probably the best way to spend time with your mates doing something you all love.

On the flip side it is quite costly to campaign your own boat in foreign countries. But now you can experience international regattas in a SeaCart 26 without spending heaps of money, you only need crew of three to four including skipper and it is easy to tow on a trailer behind a normal car or sent abroad in a 40 foot container. If you join forces it can be made even more economical as two SeaCart 26’s fit inside one standard 40 foot container.

When you own a true high performance boat capable of sailing in the Caribbean, USA, France, Asia, Australia, UK, Scandinavia… that can take a real beating – i.e. when you purchase the SeaCart 26. My own experience is that we always got tremendous backup from organising clubs, they seem to support those that have made the effort and have come a long way to attend. At a venue the SeaCart 26 will create a lot of interest and inquiry – so let the fun begin. From my perspecive I’d like to recommend a few great races I have done and others I would like to do. With this in mind I have created a list for pure inspiration of what’s out there – It’s time to start dreaming and planning!

Seven ‘‘Must Do’’ Regattas before retirement or after ‘‘retirement’’. The events are listed in no particular order – and yes there are more fantastic regattas out there – So please feel free to send your recommendations to add to the list. Here we go…

HEINEKEN REGATTA
Held in one of the worlds’ finest sailing waters by an organisation that knows how to conduct races and parties in style. Usually warm winds around 20–30 knots and water temperature around 27 degrees. Who can ask for more? When you are there you can do; Rolex International Regatta at St. Thomas USVI, Antigua Sailing Week, Course the Alliance at St. Maarten, Voile de St. Barth…
St. Maarten / Netherland Antilles / www.heinekenregatta.com

KINGS CUP
Kings Cup (KC) has set the pace in Asia. KC is their most renowned regatta having near perfect sailing conditions and evening parties that stand out. KC is the largest regatta in Asia and gives you a week in fast forward mode on all levels. For those living in colder countries (like me in Sweden) you should consider staying and do a few more races like: Top of the Gulf Regatta, Samui Regatta…
Phuket / Thailand / www.kingscup.com

KEY WEST REGATTA
This is a perfect first regatta of the new year. In nice temperatures in the most southern part of the US. Professionally driven and now open for multihulls in two classes. Great sailing, fantastic venue. Highly recommended. The SeaCart 30 has entered the Fort Lauderdale to Key West Race www.keywestrace.org – We have to check if the 26 can race because this is a fast, fun, wet, must do stretch around the keys.
Florida / USA / www.premiere-racing.com

COWES WEEK
One of my favourite regattas that has it all. During a race you can have mist, heavy rain, 30 knots TWS and total calm – at the same time you have the tide pushing you back and fourth on the Solent. When you have dealt with those conditions the first beer afterwards makes you feel fantastic because today you have truly earnt it. Around 40 classes starting every day so the traffic on the Solent is solid so you need to check for boats in all directions – all the time. Big fun! The yachting sceene at Cowes Week is great and built on more than 180 years of tradition (since 1826). This is a regatta you seriously have to consider. You will probably sail it many times because the lure of Solent will make you come back for more!
Isle of Weight / UK / www.aamcowesweek.co.uk

ROUND THE ISLAND RACE
Probably the largest yacht race on the planet having 1,800 boats entering each year. Saturday morning at 04:00 you set off from the harbour to sail the 50 NM race around the island. You will sail past the notorius The Needles, St Catherines Point and navigate current up to 5 knots. A fantastic race that will test you and your crew’s skills to the limit. The party level in Cowes on Saturday night is set high – you dont want to miss out!
Isle of Weight / UK / www.roundtheisland.org.uk

TOUR DE BELLE-ILE
A fantastic round the island race. Imagine all entries, monohulls and multihulls, on one long starting line only separated by a starting wessel. A fantastic sight on the big bay. La Trinite is one of those sailing mekkas you just have to visit (like Cowes). Here you get an insight on the many giants of the French offshore scene (monos and multis) – in Trinite quite a few teams have there base. The French cuisine is also a good reason the be here in the spring.
La Trinite Sur Mere / France / www.tourdebelleile.com

THE BORDER RUN
In 2011 the Border Run became the largest point to point racing event in Southern California. Starting in Newport Beach rounding Coronado Island and finish in San Diego make this approx. 90 NM race a must do on my list!
Newport > San Diego / USA / www.theborderrun.org

There are lot of other races out there so I’d love to hear your ideas so we can write a follow up article. Until then send me your suggestions plus a short description! I’m looking forward to hearing from you, email here.

Categories: Articles, News, Press Releases
Sep
20

Testsailing Sessions in Cannes

The road trip to Cannes took less than 48 hours from Stockholm via Malmö, (Bridge), Copenhagen, Rødby, (Boat), Puttgarten, Hamburg, Kassel, Lyon, Marsielle, St. Tropez, Cannes. The roads through Germany where just to bad (like a washboard) so on the way back we opted for another route; From Cannes, Genoa (ITA), Como, Switzerland, Pass of St Bernardinio, Lichtenstein, Austria (Bodensee), Germany, Münich, Berlin, Rostok, (Boat and 6 hours sleep) to Trelleborg (SWE), Malmö, Jönköping, Stockholm. Started Saturday 17:00 from Cannes, Some power sleep at the st Bernadinio pass, went through Germany on Sunday (1130km), boat to Trelleborg from Rostok 23:00, Monday 06:00 in SWE, 14:00 boat parked in Stockholm City. The eastern way up through Germany had much better roads (almost no bumps) and less traffic. Clearly the way to use on the way down as well in the future.

Cannes was solid 27 deg in the water and the air. We had quite a few sailors passing by and enjoying the laid back life and sailing around Cannes, to Monaco and st. Tropez. Finding mooring and a place to put the boat in the water is sometimes hard at the Riviera, we are not the most common boat type around like powerboats and monohulls. So the set up is not the best. Try  your finest French and always have a smile at hand and you will find a solution :)

The SeaCart Team

Categories: News, Press Releases
Jul
22